Digital Education Resource Archive (DERA)

Browse by Corporate Authors (Beta)

Number of items: 63.

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2009) Accounts direction to further education institutions 2008/09. [ Welsh Assembly Government Circular ; no. 023/2009 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2009) Behaving and attending : action plan responding to the National Behaviour and Attendance Review = Ymddygiad a phresenoldeb : cynllyn gweithredu yn ymateb i'r Adolygiad Cenedlaethol o Ymddygiad a Phresenoldeb. [ Information document ; no. 076/2009 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2009) Canlyniadau asesiadau'r Cwricwlwm Cenedlaethol ac arholiadau cyhoeddus yng Nghymru = National Curriculum assessment and public examination results in Wales. [ Information document ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2009) Careers Wales: a review in an international perspective = Gyrfa Cymru : adolygiad o safbwynt rhyngwladol. [ Research document ; no. 033/2009 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2009) Collaborative arrangements between further education institutions and schools : guidance on The Collaboration Arrangements (Maintained Schools and Further Education Bodies) (Wales) Regulations 2008 = Trefniadau cydlafurio rhwng sefydliadau addysg bellach ac ysgolion : canllawiau ar Reoliadau Trefniadau Cydlafurio (Ysgolion a Gynhelir a Chyrff Addysg Bellach) (Cymru) 2008. [ Welsh Assembly Government circular ; no. 007/2009 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2009) Collecting and recording data on pupils' ethnic background = Casglu a chofnodi data am gefndir ethnig disgyblion. [ Guidance ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2009) Effective practice in learning and teaching : a focus on pedagogy = Arferion effeithiol wrth ddysgu ac addysgu : ffocws ar addysgeg. [ Information document ; no. 074/2009 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2009) Foundation phase child development profile : guidance = Cyfnod sylfaen proffil datblygiad plentyn : canllawiau.

Qualifications and Curriculum Authority
Great Britain. Office of the Qualifications and Examinations Regulator
Wales. Welsh Assembly Government
Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills
Northern Ireland Council for the Curriculum Examinations and Assessment, corp creators. (2009) GCSE, GCE and AEA : code of practice.

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2009) Information and communication technology at Key Stage 4 : guidance for schools = Technoleg gwybodaeth a chyfathrebu yng Nghyfnod Allweddol 4 : canllawiau i ysgolion.

Wales. Welsh Assembly Government
Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creators. (2009) Mesur Addysg (Cymru) 2009 : nodiadau esboniadol = Education (Wales) Measure 2009 : explanatory notes. [ nawm ; 2009 5 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2009) PGCE (fe) Teacher Training Incentive Grant Wales 200. [ Guidance ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2009) Religious education : guidance for 14 to 19-year-olds = Addysg grefyddol : canllawiau ar gyfer dysgwyr 14 i 19 oed.

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2009) Reporting misconduct and incompetence in the education service : reporting cases of misconduct or professional incompetence in the education service : revised reporting arrangements from 12 October 2009 = Adrodd am gamymddwyn ac anghymhwystra yn y gwasanaeth addysg : adrodd am achosion o gamymddwyn neu anghymhwystra proffesiynol yn y gwasanaeth addyg : trefniadau adrodd diwygiedig o 12 Hydref 2009 ymlaen. [ Welsh Assembly Govnernment circular ; no. 018/2009 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2009) Statutory assessment arrangements for the school year 2009-2010: primary = Trefniadau asesu statudol ar gyfer y flwyddyn ysgol 2009-2010: cynradd.

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2009) Statutory assessment arrangements for the school year 2009/10: Key Stage 3.

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2009) Supporting learners' higher-order literacy skills.

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2009) Welsh Financial Education Unit (wfeu) strategic plan 2009-11 = Cynllun strategol Uned Addysg Ariannol Cymru (uaac) 2009-11.

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2008) Accounts direction to further education institutions 2007/08. [ Welsh Assembly Government Circular ; no. 025/2008 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2008) Advice to be provided by the Chief Inspector of Education and Training in Wales in 2008-09.

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills
Wales. Welsh Assembly Government, corp creators. (2008) The Assembly Learning Grant scheme for higher education 2008/09. [ Guidance ]

Roe, Philip, Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills
Wales. Department for Education, Lifelong Learning and Skills
Wales. Welsh Assembly Government
BMG Research (Firm), corp creators. (2008) Basic skills capacity in Wales: provider and learner perceptions. [ Research document ; no. 021/2008 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2008) Better Schools Fund 2009-10 = Cronfa Ysgolion Gwell 2009-10. [ Guidance ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2008) Careers and the world of work: a framework for 11 to 19-year-olds in Wales.

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2008) Delivering skills that work for Wales : reducing the proportion of young people not in education, employment or training in Wales = Darparu sgiliai sy'n gweithio i Gymru : lleihau cyfran y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant yng Nghymru. [ Consultation document ; No: 050/2008 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills
Wales. Welsh Assembly Government
CRG Research, corp creators. (2008) Evaluation of Skills in the Workplace: thematic report : confusion in the marketplace. [ Research document ; no. 019/2008 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills
Wales. Welsh Assembly Government
CRG Research, corp creators. (2008) Evaluation of Skills in the Workplace: thematic report : the adoption of Skills in the Workplace by different industrial sectors. [ Research document ; no. 018/2008 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2008) Evaluation of skills in the workplace: stage 2 report. [ Research document (Wales. Department for Children Education Lifelong Learning and Skills) ; no. 017/2008 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills
Wales. Welsh Assembly Government
European Social Fund, corp creators. (2008) Evaluation of the Esf capacity building project for the credit and qualifications framework for Wales. [ Research document ; no. 031/2008 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills
Wales. Welsh Assembly Government
CRG Research, corp creators. (2008) Evaluation of the common investment fund: final report. [ Research document ; no. 020/2008 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills
Wales. Welsh Assembly Government, corp creators. (2008) Evaluation of the impact of the credit and qualifications framework for Wales. [ Research document ; no. 032/2008 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills
Wales. Welsh Assembly Government, corp creators. (2008) Evaluation of the learning community accounts pilots. [ Research document ; no. 023-2008 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2008) Financial contingency fund 2008/09. [ Welsh Assembly Government Circular ; no. 012/2008 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2008) Framework for children's learning for 3 to 7-year-olds in Wales = Fframwaith ar gyfer dysgu plant 3 i 7 oed yng Nghymru.

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2008) Geography in the National Curriculum for Wales : Key Stages 2-3 = Daearyddiaeth yng Nghwricwlwm Cenedlaethol Cymru : Cyfnodau Allweddol 2-3.

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2008) Modern foreign languages in the National Curriculum for Wales : Key Stages 2-3 = Ieithoedd tramor modern yng Nghwricwlwm Cenedlaethol Cymru : Cyfnodau Allweddol 2-3.

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2008) National exemplar for religious education for 3 to 19-year-olds in Wales : guidance for local education authorities and agreed syllabus conferences = Fframwaith enghreifftiol cenedlaethol ar gyfer cyflwyno addysg grefyddol i ddysgwyr 3 i 19 oed yng Nghymru : canllawiau ar gyfer awdurdodau addysg lleol a chynadleddau meysydd llafur cytu��n.

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2008) Personal and social education framework for 7 to 19-year-olds in Wales = Fframwaith addysg bersonol a chymdeithasol ar gyfer dysgwyr 7 i 19 oed yng Nghymru.

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2008) Proposals for a Learning and Skills (Wales) Measure 2008 = Cynigion ar gyfer Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2008. [ Consultation document ; No: 046/2008 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2008) School effectiveness framework : building effective learning communities together = Fframwaith effeithiolrwydd ysgolion : creu cymunedau dysgu effeithiol gyda'n gilydd.

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills
Wales. Welsh Assembly Government, corp creators. (2008) School support staff in Wales: research report on the employment and deployment of support staff in schools in Wales. [ Research document ; no. 029/2008 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2008) Science in the National Curriculum for Wales : Key Stages 2-4 = Gwyddoniaeth yng Nghwricwlwm Cenedlaethol Cymru : Cyfnodau Allweddol 2-4.

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2008) Skills framework for 3 to 19-year-olds in Wales = Fframwaith sgiliau ar gyfer dysgwyr 3 i 19 oed yng Nghymru.

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2008) Skills that work for Wales : a skills and employment strategy = Sgiliau sy'n gweithio i Gymru : strategaeth sgiliau a chyflogaeth. [ Consultation document ; No. 047/2008 ]

Qualifications and Curriculum Authority
Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills
Northern Ireland Council for the Curriculum Examinations and Assessment, corp creators. (2008) Support pack for the Qualifications and Credit Framework Version 3.

Joint Council for Qualifications
Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills
Northern Ireland Council for the Curriculum Examinations and Assessment
Qualifications and Curriculum Authority
Wales. Welsh Assembly Government
Scottish Qualifications Authority, corp creators. (2007) Access to assessment and qualifications.

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2007) Access to education and support for pupils with medical needs. [ Consultation document (Wales. Department for Children Education Lifelong Learning and Skills) ; no. 045/2007 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2007) Amendments to the Education (School Teachers' Qualifications) (Wales) Regulations 2004. [ Consultation document (Wales. Department for Children Education Lifelong Learning and Skills) ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2007) Analysis of participation in post-16 education and training in Wales: 2005/06.

O'Neill, Louise, Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2007) Barriers to learning amongst selected communities final report. [ Research document (Wales. Department for Children Education Lifelong Learning and Skills) ; no. 014/2007 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2007) Defining schools according to Welsh medium provision = Diffinio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. [ Information document ; No: 023/2007 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2007) Guidance for governing bodies on school uniform and appearance policies.

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2007) ILA Wales fourth main evaluation report. [ Research document (Wales. Department for Children Education Lifelong Learning and Skills) ; no. 013/2007 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2007) National behaviour and attendance review: interim report.

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2007) National learning and skills assessment update : statements of priorities for change, 2007-2010 = Yr asesiad cenedlaethol dysgu a sgiliau - y newyddion diweddaraf : datganiadau ar y blaenoriaethau ar gyfer newid, 2007-2010. [ Information document ; No: 025/2007 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2007) Shared planning for better outcomes : planning guidance and regulations for local authorities and their partners on children and young people's plans = Cynllunio ar y cyd i wella canlyniadau : canllawiau cynllunio a rheoliadau i awdurdodau lleol a'u partneriaid ar gynlluniau plant a phobl ifanc. [ Welsh Assembly Government Circular ; No: 31/2007 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2007) An evaluation of the regional support centre for adult and community learning. [ Research document (Wales. Department for Children Education Lifelong Learning and Skills) ; no. 016/2007 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2006) Practical approaches to behaviour management in the classroom : a handbook for classroom teachers in secondary schools = Dulliau ymarferol o reoli ymddygiad yn yr ystafell ddosbarth : llawlyfr i athrawon dosbarth mewn ysgolion uwchradd. [ Information document ; no. 086/2010 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. (2006) Practical approaches to behaviour management in the classroom: a handbook for classroom teachers in secondary schools, based on a training course from the Welsh Assembly Government = Dulliau ymarferol o reoli ymddygiad yn yr ystafell ddosbarth : llawlyfr i athrawon dosbarth mewn ysgolion uwchradd, a seiliwyd ar gwrs hyfforddi gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. [ Information document ; no. 001-06 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills
Wales. Welsh Assembly Government, corp creators. A new capacity assessment methodology and regulations relating to school admission arrangements: consultation response. [ Information document (Wales. Department for Children Education Lifelong Learning and Skills) ; no. 014-07 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills
Wales. Welsh Assembly Government, corp creators. The Assembly Learning Grants and Loans: the Assembly Learning Grants and Loans (Higher Education) (Wales) Regulations 2008. [ Consultation document (Wales. Department for Children Education Lifelong Learning and Skills) ; no. 041/2007 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. Design and technology in the National Curriculum for Wales : key stages 2-3 = Dylunio a thechnoleg yng Nghwricwlwm Cenedlaethol Cymru : cyfnodau allweddol 2-3.

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, corp creator. GCSE, Gce, principal learning and project code of practice = Cod ymarfer Tgau, Tag, prif ddysgu a phrosiect.

This list was generated on Thu Jul 25 06:39:40 2024 UTC.